2018 РІК

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

29.12.2017 року                                                                                           № 44

 

Про затвердження Порядку складання і виконання

 розпису бюджету об’єднаної територіальної громади

 

 

 

Відповідно до пункту 36 частини 1 статті 2 бюджетного кодексу України, пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», та на підставі пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування»:

 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

 

 1. Затвердити Порядок про складання і виконання бюджету об’єднаної територіальної громади, що додається.

 

 1. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій згідно з розполділом функціональних обов’язків.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    І. М. Чекаленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

Степанківської сільської ради

29.12.2017р.  № 44

Порядок складання і виконання розпису бюджету об’єднаної трериторіальної громади

 

І. Загальні положення

 1. Порядок складання і   виконання   розпису бюджету об’єднаної територіальної громади (далі – Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису бюджету об’єднаної територіальної громади.
 2. Розпис бюджету об’єднаної територіальної громади на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та включати:
 • розпис доходів бюджету об’єднаної територіальної громади (далі – розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету об’єднаної територіальної громади та помісячний розпис доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади;
 • розпис фінансування бюджету об’єднаної територіальної громади (далі – розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету об’єднаної територіальної громади за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади за типом боргового зобов’язання;
 • розпис асигнувань бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади), що поділяється на річний розпис асигнувань бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком надання кредитів з сільського/селищного/міського бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади);
 • розпис повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади та надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади (далі – розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади та надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, помісячний розпис повернення кредитів та надання кредитів із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади; помісячний розпис повернення кредитів та надання кредитів із спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади;
 • річний розпис витрат спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).
 1. Річний розпис асигнувань бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади) – це розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету об’єднаної територіальної громади на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі – головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.
 2. Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади) – це розпис асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, повною й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 “Інші видатки”.

 1. Річний розпис витрат спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади з розподілом за видами надходжень – це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) – це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування місцевих бюджетів). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

 1. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні Степанківської сільської ради про бюджет об’єднаної територіальної громади на відповідний рік, та затверджується сільським головою в місячний термі н з дня прийняття цього рішення.

Якщо розпис на наступний рік не затверджено вустановлений законодавством термін, то в обов’язковому порядку затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави ІІ  цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

 1. Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються рішенням Степанківської сільської ради про бюджет об’єднаної територіальної громади на відповідний рік в частині міжбюджетних трансфертів та резервного фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

Розпорядники бюджетних коштів (далі – розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, рішення сільської/селищної/міської ради про сільський/селищний/міський бюджет на відповідний рік. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

 

ІІ. Складання розпису

 1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади.
 2. Розпис доходів складається посадовою особою місцевого самоврядування (спеціалістом) відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради, яка відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує реалізацію бюджетної політики в частині планування дохідної частини бюджету, за участю інших посадових осіб місцевого самоврядування відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій та головних розпорядників.
 3. Розпис фінансування складається посадовими особами місцевого самоврядування (спеціалістами) відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради, які відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечують реалізацію бюджетної політики в частині надходжень та витрат бюджету, пов’язаних із зміною обсягу боргу, та надходжень від приватизації комунального майна, з урахуванням потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.
 4. Розпис повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади складається посадовою особою місцевого самоврядування (спеціалістом) з відповідними функціональними повноваженнями відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради.
 5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади посадові особи місцевого самоврядування (спеціалісти) з відповідними функціональними повноваженнями відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради розраховують граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм або в цілому головному розпоряднику за бюджетними програмами та доводять лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування (далі – лімітна довідка) до кожного головного розпорядника. За необхідності головним розпорядникам надаються додаткові матеріали разом із необхідними роз’ясненнями.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та подають посадовим особам місцевого самоврядування (спеціалістам) з відповідними функціональними повноваженнями відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок.

Посадові особи місцевого самоврядування (спеціалісти) з відповідними функціональними повноваженнями відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають свої пропозиції щодо включення їх до розпису.

 

Начальник відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради зводить отримані матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження сільському голові у двох примірниках.

 1. Оригінал затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях управлінню Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області (далі – управління Державної казначейської служби України), копія залишається у відділі фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради.
 2. Посадова особа місцевого самоврядування (спеціаліст) з відповідними функціональними повноваженнями відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради надає управлінню Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджету об’єднаної територіальної громади місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом бюджету об’єднаної територіальної громади.
 3. Посадові особи місцевого самоврядування (спеціалісти) з відповідними функціональними повноваженнями відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводять головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів.

 

ІІІ. Унесення змін до розпису

 1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

– унесення змін до рішення Степанківської сільської ради про бюджет об’єднаної територіальної громади на відповідний рік.

 1. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», (далі – Інструкція) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.
 2. Посадові особи місцевого самоврядування з відповідними функціональними повноваженнями (спеціалісти) відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради на підставі нормативних актів або за обґрунтованим поданням головних розпорядників, які надаються за дві години до кінця робочого дня не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 6 розділу ІІІ цього Порядку, опрацьовують пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін до розпису бюджету, оформляють їх в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 15 до Інструкції.
 3. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради, погодженого постійною комісією з питань фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Степанківської сільської ради.

У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до посадовій особі місцевого самоврядування з відповідними функціональними повноваженнями (спеціалісту) відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису.

У разі прийняття рішення виконавчого комітету посадова особа місцевого самоврядування (спеціаліст) з відповідними функціональними повноваженнями відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

 1. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
 • бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на місяць, якого стосуються такі зміни;
 • не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на рік, за винятком внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади;
 • враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції);
 • проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в управлінні Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;
 • відповідати вимогам рішення сесії Степанківської сільської ради про бюджет об’єднаної територіальної громади на відповідний рік та інших нормативно- правових актів;
 • вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім та шостим пункту 1 розділу ІІІ цього Порядку та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

 

 1. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису реєструються посадовою особою місцевого самоврядування (спеціалістом) з відповідними функціональними повноваженнями відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради, реєстрація закінчується за годину до кінця робочого дня. За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів бюджету об’єднаної територіальної громади за наявності письмового доручення сільського голови або його заступника довідки реєструються до кінця місяця.

Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 до Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами довідок передається управлінню Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області (довідки передаються на паперових і електронних носіях), другий примірник з копіями довідок залишається у відділі фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради.

Копія довідки про внесення змін до розпису у частині міжбюджетних трансфертів разом із розподілом за кодами відповідних бюджетів відділом фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради надається структурним підрозділам з питань фінансів інших органів місцевого самоврядування.

Посадова особа місцевого самоврядування (спеціаліст) з відповідними функціональними повноваженнями відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради надсилає управлінню Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (місяць) до числа кожного місяця.

 1. Зміни до розпису оформляються таким чином:
 • підписуються начальником відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради або особою, що виконують його обов’язки;
 • затверджуються сільським головою або його заступником;
 • доводяться до управління Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області.

Якщо з об’єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із управління Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області готує доповідну записку на ім’я сільського голови, який затверджував довідку. Після погодження доповідна записка анулюється, а її копія передається до управління Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області.

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області довідок у зв’язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

Управління Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

 1. Головні розпорядники коштів протягом трьох робочих днів подають управлінню Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, – змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів.
 2. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або рішенням про бюджет об’єднаної територіальної громади не встановлено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (додаток 7 Інструкції), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені управлінням Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Управління Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень (крім надходжень від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій) до спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису

За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

 

 1. IV. Скорочення видатків і кредитування загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади
 2. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то сільський голова приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету.
 3. Посадова особа відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради відповідно до закріплених функцій і процедур розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, надходжень від приватизації комунального майна, повернення кредитів на фінансування загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади і подають начальнику відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.
 4. Начальник відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду з урахуванням інформації управління Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області про виділені асигнування та подає на розгляд сільському голові.

 

 1. На підставі наданої інформації сільський голова приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.
 2. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов’язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського/селищного/міського бюджету.

 

 1. V. Виконання та звітність
 2. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.
 3. Зведення, складання та надання звітності про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади здійснюється управлінням Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області:

– щодо доходів – ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року щодо фінансування – враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

– щодо видатків – ураховуючи розпис асигнувань наростаюмич підсумком з початку року;

– щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів –  ураховуючи розпис повернення кредитів до бюджету об’єднаної територіальної громади наростаючим підсумком з початку року.

 1. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, управління Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області проводить з відділом фінансів, економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Степанківської сільської ради звірку розпису бюджету об’єднаної територіальної громади, уточненного з урахуванням унесених змін, в електроному вигляді.
 2. У звіті про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за спеціальним фондом відображають планові показники, враховані при затвердженні рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади на відповідний рік, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду бюджету об’єднаної територальної громади з розподілом за видами надходжень (підгрупами надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

Сільський голова                                                                                            І. М.  Чекаленко 

 

 

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29.12.2017                                                                                                    № 41

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2018 рік

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Степанківської сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

 

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2018 рік по:

КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління і відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»;

КПКВКМБ 0210190 «Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим»;

КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»;

КПКВКМБ 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

КПКВКМБ 0213210 «Організація та проведення громадських робіт»;

КПКВКМБ 0213240 «Інші заклади та заходи»;

КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

КПКВКМБ 0215010 «Проведення спортивної роботи в регіоні»;

КПКВКМБ 0216010 «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства»;

КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»;

КПКВКМБ 0217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»;

КПКВКМБ 0217690 «Інша економічна діяльність»;

КПКВКМБ 0218310 «Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища»;

КПКВКМБ 0219130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету»;

КПКВКМБ 0219410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції»;

КПКВКМБ 0219460 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»;

КПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

 

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                  І.М.Чекаленко

 

УКРАЇНА

 СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Черкаського району Черкаської області

Шоста  сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.02.2018 року                                                                           6-25/VII   

                                                                           

Про  внесення змін до рішення

сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII

«Про бюджет об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік»

 

Відповідно до пунктів 23, 27 частини 1 статті 26, частини1 статті 61, статті  65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті  72,77, 78 Бюджетного кодексу України,  за погодженням постійну комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сесія Степанківської сільської ради  В И Р І Ш И Л А:

 

         І. Внести  зміни до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII          « Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» (далі рішення) такі зміни:

 1. Пункти 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 у такій редакції

« 1. Визначити на 2018 рік:

 доходи бюджету Степанківської  об’єднаної територіальної громади  у сумі 36652,846 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади  36111,606  тис. грн., доходи спеціального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади     541,240 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення ;

 видатки бюджету Степанківської  об’єднаної територіальної громади  у сумі 37882,846 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  36076,606 тис. грн., видатки спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  1806,24 тис  грн.;

профіцит бюджету Степанківської  об’єднаної територіальної громади  у сумі 430,0 тис. грн., в тому числі загального фонду Степанківської  об’єднаної територіальної громади  430,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду Степанківської  об’єднаної територіальної громади  у сумі 1265,0 тис. грн., за рахунок коштів, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.»

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 36076,606 тис. грн.,  та спеціальному фонду 1806,24 тис  грн. згідно з додатком 3 до цього рішення»

«3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади у  сумі 180,558 тис. грн.»

«4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення»

«5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за  рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.»

«6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.»

«7. Відповідно до ст. 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Степанківської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.»

«8. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.»

«9. Установити, що у загальному фонді  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

джерелом формування загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений статтею 14 Бюджетного кодексу України.»

«10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 71 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.»

«11. У межах загального обсягу бюджетних призначень за  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  окремо за загальним та спеціальним фондами  бюджету об’єднаної територіальної громади  відділ фінансів,економічного розвитку та інвестицій  за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, крім випадків передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанківської  сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Надати право виконавчому комітету Степанківської сільської ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети;

Вносити зміни до переліку об’єктів та заходів , що проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, в межах та із зміною обсягів загального і спеціального фонді, з послідуючим погодженням із  постійною комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади  збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.»

«12.  Передати Черкаській районній раді повноваження, що стосуються здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів.»

«13.  Делегувати повноваження районному бюджету на здійснення видатків, що передаються у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету об’єднаної територіальної громади до районного бюджету по галузі   охорони здоров’я , а саме надання медичних послуг  до 01 липня 2018 року первинної медицини  жителям  об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади та вторинної медицини.

– субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань населення.»

«14.  Надати субвенцію районному бюджету на утримання бюджетних установ районного підпорядкування на умові укладення договорів.»

«16.  Додатки 1-6  до цього рішення є його невід’ємною частиною.»

«17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.»

 1. Добавити в рішення «пункт 15. Затвердити в складі видатків  Степанківської об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1799,735 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення» .
 2. У додатках до рішення:

3.1. Внести зміни до додатків 3,4 та 6 зміни, що додаються.

3.2. Додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

 

          Сільський голова                                                                              І.М.Чекаленко

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

08.02.2018                                                                                                    № 10

 

Про затвердження та внесення змін

до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та відповідно до рішення Степанківської сільської ради від 07.02.2018 № 6-25/VII « Про несення змін  до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

 

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2018 рік, що додаються, а саме:

1.1.   КПКВКМБ 0217330 « Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»;

 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2018 рік, що додаються, а саме:

2.1.    КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»;

2.2. КПКВКМБ 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

2.3.   КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

2.4.   КПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

2.5.    КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління і відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»

 

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                                  І.М.Чекаленко

Паспорт_бюджетної_програми_0210160_на_2018

Паспорт_бюджетної_програми_0211010_на_2018

Паспорт_бюджетної_програми_0211020_на_2018

Паспорт_бюджетної_програми_0214060_на_2018

Паспорт_бюджетної_програми_0217330_на_2018

Паспорт_бюджетної_програми_0219770_на_2018

 

УКРАЇНА

 СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Черкаського району Черкаської області

Восьма  сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

28.03.2018 року                                                                          8-24/VII   

                                                                           

Про  внесення змін до рішення

сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII

«Про бюджет об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

 

Відповідно до пунктів 23, 27 частини 1 статті 26, частини1 статті 61, статті  65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті  72,77, 78 Бюджетного кодексу України,  за погодженням постійну комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сесія Степанківської сільської ради  В И Р І Ш И Л А:

 

         І. Внести  зміни до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII          « Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» зі змінами  внесеними рішеннями сільської ради від 07.02.2018 № 6-25/VII  (далі – рішення) такі зміни:

 1. Пункти 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 у такій редакції

« 1. Визначити на 2018 рік:

 доходи бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 36652,846 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади  36111,606  тис. грн., доходи спеціального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади  541,240 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення ;

 видатки бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 37882,846 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  35591,129 тис. грн., видатки спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  2291,717 тис  грн.;

профіцит бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 520,477 тис. грн., в тому числі загального фонду   об’єднаної територіальної громади  520,477 тис. грн.  згідно з додатком № 2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду   об’єднаної територіальної громади  у сумі 1750,477 тис. грн.  згідно з додатком № 2 до цього рішення.»

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 35591,129 тис. грн.,  та спеціальному фонду 2291,717 тис  грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення»

«3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади у  сумі 180,558 тис. грн.»

«4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком   № 4 до цього рішення»

«5. Затвердити в складі видатків   об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2921 905 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення»

«6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за  рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.»

«7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з  охорони комунальних закладі культури;

оплату енергоресурсів.»

«8. Відповідно до ст. 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Степанківської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.»

«9. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.»

«10. Установити, що у загальному фонді  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статями 15, 72 та  73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету об’єднаної територіальної громади.

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статями 64, 72 Бюджетного кодексу України.»

«11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтями 691 та 72 Бюджетного кодексу України.»

«12. Якщо після прийняття рішення про об’єднаної територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади відділ фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Степанківської сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисів, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, крім випадків передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанківської  сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Надати право виконавчому комітету Степанківської сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади:

приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети;

вносити зміни до переліку об’єктів та заходів , що проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, в межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів, з послідуючим погодженням із  постійною комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади  збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.»

«13.  Передати Черкаській районній раді повноваження, що стосуються здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів.»

«14.  Делегувати повноваження районному бюджету на здійснення видатків, що передаються у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету об’єднаної територіальної громади до районного бюджету по галузі   охорони здоров’я , а саме надання медичних послуг  до 01 липня 2018 року первинної медицини  жителям  об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади та вторинної медицини.

– субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань населення.»

«15.  Надати субвенцію районному бюджету на утримання бюджетних установ районного підпорядкування на умові укладення договорів.»

«16.  Додатки 1-6  до цього рішення є його невід’ємною частиною.»

«17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.»

 1. У додатках до рішення:

2.1. Внести зміни до додатків 2, 3, 4, 5 та 6 зміни, що додаються.

2.2. Додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

 

Сільський голова                                                                              І.М.Чекаленко

 

УКРАЇНА

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Дев’ята  сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

26.04.2018 року                                                                          9-3/VII    

                                                                           

Про  внесення змін до рішення

сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII

«Про бюджет об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

 

Відповідно до пунктів 23, 27 частини 1 статті 26, частини1 статті 61, статті  65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті  72,77, 78 Бюджетного кодексу України,  за погодженням постійну комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сесія Степанківської сільської ради  В И Р І Ш И Л А:

 

         І. Внести  зміни до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII          « Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» зі змінами  внесеними рішеннями сільської ради від 07.02.2018 № 6-25/VII;   28.03.2018    № 8-24/VII (далі – рішення) такі зміни:

 

 1. Пункти 1,2,4,5,6 у такій редакції

« 1. Визначити на 2018 рік:

 доходи бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 37 420,346 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади  36 366,106 тис. грн., доходи спеціального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади  1 054,240 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення ;

 видатки бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 38 650,346 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  35 845,629 тис. грн., видатки спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  2 804,717 тис.  грн.;

профіцит бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 520,477 тис. грн., в тому числі загального фонду   об’єднаної територіальної громади  520,477 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду   об’єднаної територіальної громади  у сумі 1 750,477 тис. грн.  згідно з додатком № 2 до цього рішення.»

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 35 845,629 тис. грн.,  та спеціальному фонду 2804,717 тис  грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення»

«4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком   № 4 до цього рішення»

«5. Затвердити в складі видатків   об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  у сумі 3 113,593 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення»

«6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за  рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.»

 1. У додатках до рішення:

2.1. Внести зміни до додатків 1, 3, 4, 5 та 6 зміни, що додаються.

 

Сільський голова                                                                              І. М. Чекаленко

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

02.04.2018                                                                                                    № 37

 

Про затвердження та внесення змін

до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та відповідно до рішення Степанківської сільської ради від 28.03.2018 № 8-24/VII « Про несення змін  до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» зі змінами від 07.02.2018 № 6-25/VII:

 

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2018 рік, що додаються, а саме:

1.1.   КПКВКМБ 0215061 « Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення»;

1.2. КПКВКМБ 0219740 « Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів»;

 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2018 рік, виклавши їх в новій редакції, що додаються, а саме:

2.1.    КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління і відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»;

2.2.    КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»;

2.3. КПКВКМБ 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

2.4.   КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

2.5.   КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

2.6.   КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

2.7.   КПКВКМБ 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

2.8.   КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

2.9.   КПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету».

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                                  І.М.Чекаленко

Паспорт_бюджетної_програми_0210160

Паспорт_бюджетної_програми_0211010

Паспорт_бюджетної_програми_0211020

Паспорт_бюджетної_програми_0213242

Паспорт_бюджетної_програми_0214030

Паспорт_бюджетної_програми_0214060

Паспорт_бюджетної_програми_0215011

Паспорт_бюджетної_програми_0215061

Паспорт_бюджетної_програми_0217461

Паспорт_бюджетної_програми_0219740

Паспорт_бюджетної_програми_0219770

 

                   УКРАЇНА 

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Десята   сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

11.05.2018 року                                                                                               10-1/VII      

                                                                                              

Про  внесення змін до рішення

сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII

«Про бюджет об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

 

Відповідно до пунктів 23, 27 частини 1 статті 26, частини1 статті 61, статті  65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті  72,77, 78 Бюджетного кодексу України,  за погодженням постійну комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сесія Степанківської сільської ради  В И Р І Ш И Л А:

 

            І. Внести  зміни до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII          « Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» зі змінами  внесеними рішеннями сільської ради від 07.02.2018 № 6-25/VII;   28.03.2018    № 8-24/VII; 26.04.2018 № 9-3/VII (далі – рішення) такі зміни:

 

 1. Пункти 2,4,5 у такій редакції

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 35 845,629 тис. грн.,  та спеціальному фонду 2 804,717 тис  грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення»

«4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком   № 4 до цього рішення»

«5. Затвердити в складі видатків   об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  у сумі 2 769756 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення»

 1. У додатках до рішення:

2.1. Внести зміни до додатків  3, 4, 5 зміни, що додаються.

 

Сільський голова                                                                              І. М. Чекаленко

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

04.05.2018                                                                                                    № 48

 

Про затвердження та внесення змін

до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та відповідно до рішення Степанківської сільської ради від 26.04.2018 № 9-3/VII « Про внесення змін  до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» зі змінами від 07.02.2018 № 6-25/VII; 28.03.2018 № 8-24/VII:

 

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2018 рік, що додаються, а саме:

1.1.   КПКВКМБ 0219800 « Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону».

 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2018 рік, виклавши їх в новій редакції, що додаються, а саме:

2.1.    КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління і відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»;

2.2.    КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»;

2.3. КПКВКМБ 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

2.4.   КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

2.5.   КПКВКМБ 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

2.6.   КПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

2.7.   КПКВКМБ 0210191«Проведення місцевих виборів»;

2.8.   КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

2.9.  КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

2.10. КПКВКМБ 0218312 «Утилізація відходів»;

2.11. КПКВКМБ 0217330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»;

2.12. КПКВКМБ 0219740 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів»;

2.13.   КПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету».

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                                  І.М.Чекаленко

 

Паспорт_бюджетної_програми_0210160

Паспорт_бюджетної_програми_0210190

Паспорт_бюджетної_програми_0211010

Паспорт_бюджетної_програми_0211020

Паспорт_бюджетної_програми_0213240

Паспорт_бюджетної_програми_0214030

Паспорт_бюджетної_програми_0214060

Паспорт_бюджетної_програми_0216030

Паспорт_бюджетної_програми_0217330

Паспорт_бюджетної_програми_0217460

Паспорт_бюджетної_програми_0218310

Паспорт_бюджетної_програми_0219740

Паспорт_бюджетної_програми_0219770

Паспорт_бюджетної_програми_0219800

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

14.05.2018                                                                                                    № 50

 

Про затвердження та внесення змін

до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та відповідно до рішення Степанківської сільської ради від 11.05.2018 № 10-1/VII « Про внесення змін  до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» зі змінами від 07.02.2018 № 6-25/VII; 28.03.2018 № 8-24/VII; 26.04.2018 № 9-3/VII:

 

 

 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2018 рік, виклавши їх в новій редакції, що додаються, а саме:

1.1.  КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»;

1.2.  КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»;

1.3.   КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг

1.4.  КПКВКМБ 0219730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»

1.5.  КПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету».

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                                  І.М.Чекаленко

 

Паспорт_бюджетної_програми_0210160

Паспорт_бюджетної_програми_0211010

Паспорт_бюджетної_програми_0217460

Паспорт_бюджетної_програми_0219730

Паспорт_бюджетної_програми_0219770

                                                                                                 УКРАЇНА

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Дванадцята сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                           

 

01.06.2018 року                                                                                               12-1/VII      

                                                                                              

Про  внесення змін до рішення

сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII

«Про бюджет об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

 

Відповідно до пунктів 23, 27 частини 1 статті 26, частини1 статті 61, статті  65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті  72,77, 78 Бюджетного кодексу України,  за погодженням постійну комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сесія Степанківської сільської ради  В И Р І Ш И Л А:

 

            І. Внести  зміни до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII          « Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» зі змінами  внесеними рішеннями сільської ради від 07.02.2018 № 6-25/VII;   28.03.2018    № 8-24/VII; 26.04.2018 № 9-3/VII; 11.05.2018 № 10-1/VII (далі – рішення) такі зміни:

 

 1. Пункти 1,2,4,5,6 у такій редакції

« 1. Визначити на 2018 рік:

 доходи бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 38 001,56 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади  36 947,32 тис. грн., доходи спеціального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади  1 054,24 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення ;

 видатки бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 39 231,56 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  35 892,819 тис. грн., видатки спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  3 338,741 тис.  грн.;

профіцит бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі  1 054,501 тис. грн., в тому числі загального фонду   об’єднаної територіальної громади  1 054,501 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду   об’єднаної територіальної громади  у сумі 2 284,501 тис. грн.  згідно з додатком № 2 до цього рішення.»

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 35 892,819 тис. грн.,  та спеціальному фонду 3 338,741 тис  грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення»

«4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком   № 4 до цього рішення»

«5. Затвердити в складі видатків   об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  у сумі 4 136,78 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення»

«6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за  рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.»

 1. У додатках до рішення:

2.1. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 зміни, що додаються.

2.2. Додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

 

Сільський голова                                                                              І. М. Чекаленко

 

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

05.06.2018                                                                                                    № 57

 

Про затвердження та внесення змін

до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та відповідно до рішення Степанківської сільської ради від 01.06.2018 № 12-1/VII « Про внесення змін  до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» зі змінами

 

 1. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2018 рік, що додаються, а саме:

1.1.   КПКВКМБ 0217362 « Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (включаючи спів фінансування)»;

 1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Степанківської сільської ради на 2018 рік, що додаються, а саме:

2.1.    КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»;

2.2. КПКВКМБ 0211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

2.3.   КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

2.4. КПКВКМБ 0215061 « Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення»;

2.5. КПКВКМБ 0217330 « Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»;

2.6.   КПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                                  І.М.Чекаленко

 

УКРАЇНА

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Тринадцята сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                 

22.06.2018 року                                                                                                    13-25/VII           

                                                                                              

Про  внесення змін до рішення

сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII

«Про бюджет об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

 

Відповідно до пунктів 23, 27 частини 1 статті 26, частини1 статті 61, статті  65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті  72,77, 78 Бюджетного кодексу України,  за погодженням постійну комісією з питань  фінансів, бюджету,  планування,соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сесія Степанківської сільської ради  В И Р І Ш И Л А:

 

            І. Внести зміни до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 3-23/VII « Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» зі змінами  внесеними рішеннями сільської ради від 07.02.2018 № 6-25/VII; 28.03.2018 № 8-24/VII; 26.04.2018 № 9-3/VII; 11.05.2018 № 10-1/VII; 01.06.2018 № 12-1/VII (далі – рішення) такі зміни:

 

 1. Пункти 1,2,4,5,6 у такій редакції

« 1. Визначити на 2018 рік:

 доходи бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 38 319,559 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади  37 265,319 тис. грн., доходи спеціального фонду   бюджету об’єднаної територіальної громади  1 054,24 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення ;

 видатки бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі 39 642,559 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  36 220,818 тис. грн., видатки спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади  3 421,741 тис.  грн.;

профіцит бюджету   об’єднаної територіальної громади  у сумі  1 044,501 тис. грн., в тому числі загального фонду   об’єднаної територіальної громади  1 044,501 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду   об’єднаної територіальної громади  у сумі           2 367,501 тис. грн.  згідно з додатком № 2 до цього рішення.»

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 36 220,818 тис. грн., та спеціальному фонду 3 421,741 тис  грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення»

«4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком   № 4 до цього рішення»

«5. Затвердити в складі видатків   об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  у сумі 4 143,58 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення»

«6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за  рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.»

 1. У додатках до рішення:

2.1. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 зміни, що додаються.

2.2. Додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

 

Сільський голова                                                                              І. М. Чекаленко

 

Звіти паспорта бюджетних програм 2018

гід дія
дія центрів 1 1
безбарєрність
Join Us Facebook
звернення гр
гаряча лінія

АРХІВ НОВИН