УКРАЇНА
Степанківська сільська рада
Черкаського району
Черкаської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
30/07/2021 село Степанки №121
Про розподіл функціональних обов’язків між працівниками відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій

Відповідно до п. 8 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення сесії Степанківської сільської ради № 01-09/VIII від 08.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»:

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1.Розподілити функціональні обов’язки між працівниками відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій наступним чином:

1.1. Глизь Наталія Іванівна – начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово – комунального господарства:

1.1.1 Здійснює керівництво діяльністю відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства (далі – відділ). Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу;

1.1.2.  забезпечує виконання покладених на відділ завдань. У межах своєї компетенції видає доручення, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень сільського голови, виконавчого комітету та сільської ради, контролює їх виконання;

1.1.3. приймає участь у розробці посадових інструкцій працівників відділу;

1.1.4. забезпечує на території Степанківської сільської територіальної громади: державної політики економічного і соціального розвитку України, державної регіональної політики, державної інвестиційної політики;

1.1.5. сприяє підвищенню інвестиційної привабливості населених пунктів Степанківської сільської територіальної громади, залученню коштів у реалізацію стратегічних проектів, направлених на соціально-економічний розвиток громади;

1.1.5. аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку громади, бере участь у визначенні його пріоритетів, а також формуванні напрямів інвестиційної політики;

1.1.6.  здійснює керівництво розробки проекту Стратегії розвитку громади, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень та подає їх на затвердження ради;

1.1.7. здійснює керівництво  та подає на затвердження проєкт плану соціально-економічного розвитку громади на відповідний період та забезпечує проведення моніторингу  його реалізації;

1.1.8. здійснює участь у координації роботи з виконання заходів, завдань щодо впровадження та функціонування Громадського бюджету (бюджету участі) в Степанківській сільській територіальній громаді;

1.1.9. забезпечує активну популяризацію та поширення інформації про Громадський бюджет (бюджет участі) серед мешканців громади, приймає участь у розробці необхідних документів та проводить оцінку, аналіз поданих проектів;

1.1.10. сприяє проведенню інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції  об’єктів бюджетної сфери;

1.1.11. проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання організаційно-розпорядчих документів для сільського голови.  Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління. У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;

1.1.12. організовує виконання державних програм;

1.1.13.  приймає участь у реалізації регіональних соціально-економічних та культурних програм;

1.1.14.  готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади;

1.1.15. організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу  звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності відділу, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд сесії сільської ради;

1.1.16. планує, регулює та контролює ефективну взаємодію відділу з органами державної влади, установами і організаціями;

1.1.17. виконує за дорученням сільського голови або особи, що виконує його обов’язки, завдання отримані від центральних органів виконавчої влади вищого рівня. Готує доповідні, службові записки, проекти розпоряджень з питань, що стосуються його компетенції;

1.1.18.  начальник відділу  згідно з чинним законодавством планує роботу відділу  забезпечує виконання квартальних та місячних планів роботи. Подає сільському голові на затвердження план роботи працівників відділу, проекти поточних та перспективних планів роботи. Інформує сільського голову про стан виконання повноважень, покладених на відділ;

1.1.19. подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо переміщення, звільнення з посад працівників відділу та своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

1.1.20. вносить сільському голові пропозиції щодо структури відділу;

1.1.21. визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу;

1.1.22. забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та запобіганню корупції;

1.1.23. контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі;

1.1.24. у разі тимчасової відсутності працівника відділу начальник відділу виконує його обов’язки або визначає інших працівників відділу, відповідальних за їх виконання;

1.1.25. видає у межах своєї компетенції доручення, організовує і контролює їх виконання, забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу;

1.1.26.  забезпечує захист державної таємниці, iнформацiї про громадян, що стала відома пiд час виконання службових обов’язків, а також іншої iнформацiї, яка згідно з законодавством не пiдлягає розголошенню;

1.1.27. у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

1.1.28. організовує в установленому порядку наради, семінари з питань віднесених до його компетенції;

1.1.29. виконує інші доручення сільського  голови;

1.1.30. здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг;

1.1.31.  начальник відділу зобов’язаний шанобливо ставитися до громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримання високої культури спiлкування, не допускати дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити інтересам громади.

 

1.2. Глущенко Світлана Леонідівна – спеціаліст І-категорії відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово – комунального господарства:

 

1.2.1.виявляє випадки перевитрат енергоресурсів, аварійних ситуацій та недотримання нормативних умов перебування відвідувачів та персоналу;

1.2.2. проводить збір даних про фактичне споживання енергоресурсів, про фактори, що впливають на рівень споживання енергоресурсів, про параметри мікроклімату в будівлях;

1.2.3. аналізує ефективність використання енергоресурсів в порівнянні з аналогічними закладами, нормативними значеннями, попередніми періодами, визначає і постійно контролює питомі показники енергоспоживання та відповідність їх лімітам енергоспоживання;

1.2.4. формує перелік закладів/будівель, що потребують першочергового поглибленого аналізу та/або впровадження додаткових заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;

1.2.5. аналізує доступні джерела фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання в тому числі: бюджет сільської територіальної громади, кошти міжнародних фінансових установ (грантові та кредитні), кошти комерційних банків, участь громадських організацій та займається пошуком і залученням коштів на енергоресурси та заходи з підвищення ефективності енергоспоживання;

1.2.6. проводить організацію сервісного обслуговування заходів зі забезпечення енергоспоживання;

1.2.7. здійснює планування видатків на енергоресурси, комунальні послуги;

1.2.8. здійснює планування поточних та капітальних ремонтів, що безпосередньо впливають на споживання енергоресурсів;

1.2.9. проводить моніторинг за поточними та капітальними ремонтами, що безпосередньо впливають на споживання енергоресурсів;

1.2.10. займається питаннями забезпечення бюджетних закладів енергоресурсами;

1.2.11. забезпечує контроль за споживанням енергоресурсів та готує пропозиції щодо підвищення ефективності енергоспоживання;

1.2.12. розраховує та подає на затвердження обґрунтовані ліміти споживання енергоресурсів;

1.2.13. готує  та супроводжує заявки на отримання фінансування за спожиті енергоносії;

1.2.14. перевіряє і оцінює стан розрахунків за спожиті енергоносії, комунальні послуги;

1.2.15. готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності енергоспоживання в програму соціально-економічного розвитку;

1.2.16. стежить за змінами законодавства та нормативних документів в галузі енергоефективності, тощо;

1.2.17. готує та подає звітність по споживанню енергоносіїв, податкову декларацію з рентної плати та екологічного податку, іншу оперативну та статистичну звітність за дорученням керівника;

1.2.18. забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергозбереження, організовує розроблення програм з цього напрямку та здійснює контроль за їх виконанням;

1.2.19. бере участь у розроблені заходів щодо ефективного споживання енергоносіїв і додержання дисципліни енергоспоживання;

1.2.20. бере участь у розробці заходів та пропозицій щодо забезпечення об’єктів соціально – культурного призначення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями;

1.2.21. готує пропозиції щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії;

1.2.22. здійснює аналіз стану розрахунків за спожиті енергоносії та вживає необхідні заходи щодо його поліпшення;

1.2.23. здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

1.2.24. розробляє пропозиції до місцевих програм приватизації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

1.2.25. розробляє програми, заходи, готує пропозиції щодо підвищення ефективності побутового обслуговування населення громади, роботи закладів торгівлі та  громадського харчування;

1.2.26. бере участь у підготовці документів для надання в оренду вільних приміщень власності сільської ради  для проведення розрахунку компенсації за використанні енергоносії;

1.2.27. сприяє проведенню інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства;

1.2.28. проводить організаційні заходи щодо управління майном комунальної власності громади в межах, визначених законодавством про місцеве самоврядування;

1.2.29. приймає участь у семінарах, конференціях та інших заходах, тощо;

1.2.30. розглядає листи та заяви від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності та проводить відповідне інформування;

1.2.31. готує звіти з питань, визначених даною посадовою інструкцією;

1.2.32. подає начальнику відділу пропозиції до місячних планів роботи та звітує про їх виконання;

1.2.33. виконує доручення начальника відділу, сільського голови, завдання Департаменту інфраструктури та житлово-комунального господарства ЧОДА, облдержадміністрації,  сільської ради та її виконавчого комітету у межах посадових обов’язків та компетенції відділу, готує доповідні, службові записки з питань, що стосуються його компетенції.

 

1.3. Волкова Ольга Сергіївна – спеціаліст І-категорії відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово – комунального господарства:

1.3.1. проводить аналіз стану справ із залучення інвестицій в економіку сільської територіальної громади (далі СТГ);

1.3.2. визначає потреби в ресурсах для проведення інвестиційної діяльності, проводить передінвестиційні дослідження, аналізує інфраструктури СТГ: фінансову, ринкову, транспортну, телекомунікаційну, соціальну, культурну, освітню, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, тощо для здійснення інвестиційних програм;

1.3.3.  розробляє плани реалізації інвестиційних проектів;

1.3.4. здійснює пошук через мережу інтернет, інші засоби зв’язку та джерела інформації, джерела – фондів-грантодавців  для співфінансування проектів з розвитку СТГ;

1.3.5. визначає потенційні внутрішні та зовнішні джерела, в тому числі умови отримання фінансування для реалізації інвестиційних проектів;

1.3.6. бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної, регіональної і місцевої політики, в межах компетенції, у сфері залучення інвестицій;

1.3.7. займається розробкою та написанням всеукраїнських та міжнародних, місцевих проектів;

1.3.8. направляє готові проекти на розгляд грантодавцям, слідкує за результатами конкурсу;

1.3.9. в разі успішного написання проектів координує роботу з практичної їх реалізації;

1.3..10. проводить моніторинг та аналіз результатів впроваджених проектів з розвитку СТГ;

1.3.11. готує та надає узагальнену інформацію, звіти, тощо уповноваженим центральним органам виконавчої влади щодо стану реалізації на території СТГ загальнодержавної, регіональної та місцевої інвестиційної політики;

1.3.12. бере участь у розробленні заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в сільській територіальній громаді, заохочення режиму іноземного інвестування та розвитку державно – приватного партнерства на її території;

1.3.13. здійснює моніторинг стану виконання заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів та забезпечує підготовку необхідних аналітичних матеріалів;

1.3.14. здійснює розробку рекламних матеріалів, презентацій інвестиційних проектів, оприлюднення її через засоби масової інформації;

1.3.15. приймає участь у семінарах, конференціях та інших заходах, пов’язаних з розробкою проектів, тощо;

1.3.16. збирає, накопичує статистичну інформацію та інші необхідні матеріали для виконання планових або окремих завдань, обробляє отриману інформацію у межах поставлених завдань;

1.3.17. аналізує стан і бере участь, у межах компетенції, в розробленні пропозицій щодо споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, покращення організації та якості обслуговування населення закладами торгівлі, громадського харчування та побуту;

1.3.18. розробляє проекти поточних і перспективних програм соціально – економічного розвитку громади, а також заходи щодо організації і забезпечення виконання основних показників програм;

1.3.19. розробляє прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади;

1.3.20. розробляє проект програми соціально-економічного розвитку СТГ на відповідний період;

1.3..21. здійснює моніторинг та аналіз виконання програми соціально – економічного розвитку СТГ на відповідний період в розрізі секторів і напрямків програми, вносить відповідні пропозиції;

1.3.22. складає звітність по виконанню програми соціально-економічного розвитку СТГ за кожний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

1.3.23.  розробляє проект Стратегії розвитку СТГ;

1.3.24. складає моніторинговий звіт по виконанню Стратегії розвитку СТГ;

1.3.25. організовує разом з іншими структурними підрозділами участь у виставково – ярмаркових заходах;

1.3.26. розглядає листи та заяви від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності та проводить відповідне інформування;

1.3.27.   готує звіти з питань, визначених даною посадовою інструкцією;

1.3.28. подає начальнику відділу пропозиції до місячних планів роботи та звітує про їх виконання;

1.3.29. виконує доручення начальника відділу, сільського голови, завдання Міністерства економіки України, облдержадміністрації, сільської ради та її виконавчого комітету у межах посадових обов’язків та компетенції відділу, готує доповідні, службові записки з питань, що стосуються його компетенції.

 

              1.4. Кучеренко Оксана Анатоліївна – спеціаліст І-категорії відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово – комунального господарства:

 

1.4.1. забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію на території сільської територіальної громади (далі СТГ) завдань державної бюджетної політики у сфері публічних закупівель;

1.4.2. бере участь у розроблені балансу фінансових ресурсів Степанківської сільської ради та плануванні бюджету СТГ;

1.4.3.  бере участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

1.4.4. здійснює облік видатків у розрізі державного класифікатора продукції та послуг;

1.4.5. здійснює організацію та проведення процедур електронних закупівель товарів, робіт та послуг через систему ProZorro, у разі, якщо вартість таких товарів не перевищує межі, встановлені законами України;

1.4.6. здійснює на торгівельному майданчику оновлення інформації, поданої при реєстрації, у разі зміни такої інформації;

1.4.7. складає та затверджує, а також вносить зміни в річний план закупівель;

1.4.8. здійснює вибір процедури закупівлі та проводить їх;

1.4.9. оприлюднює в системі ProZorro оголошення про проведення закупівель: інформацію про предмет, очікувану вартість закупівлі, порядок і умови проведення закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до учасника та іншу інформацію, яка є необхідною для проведення закупівлі;

1.4.10. забезпечує оприлюднення інформації та звіту про виконання договору про закупівлю дотримуючись вимог щодо термінів оприлюднення інформації в електронній системі закупівель передбачених законодавством;

1.4.11. оприлюднює в системі ProZorro одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель документацію закупівлі (за наявності), проект договору або істотні умови договору;

1.4.12. надає відповідь через систему ProZorrо у разі, якщо надходять запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару (послуги) та/або вимог до кваліфікації учасників, але не пізніше дати початку подання пропозицій;

1.4.13.  надає роз’яснення щодо тендерної документації, вносить зміни до неї та розміщує її в електронній системі закупівель;

1.4.14.  забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможців;

1.4.15. оприлюднює в системі ProZorro інформацію про визначення переможця або про відхилення пропозиції учасника у день прийняття рішення;

1.4.16.  забезпечує оприлюднення в системі ProZorro укладеного договору;

1.4.17.  складає тендерну документацію (ведення та складання протоколів, листування, тощо);

1.4.17. оприлюднює інформацію про закупівлі та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону України  «Про публічні закупівлі»;

1.4.18. забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»;

1.4.19. здійснює контроль за своєчасністю виконання етапів закупівель;

1.4.20. забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

1.4.21. забезпечує оприлюднення  в системі ProZorro документи та уладені договори для надання в оренду вільних приміщень;

1.4.22.  аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;

1.4.23. узагальнює інформацію стосовно укладених договорів у розрізі державного класифікатора продукції та послуг;

1.4.24. здійснює моніторинг змін у законодавчому і нормативному забезпеченні функціонування системи публічних закупівель в Україні;

1.4.25. здійснює інші дії, передбачені законодавством в сфері публічних закупівель;

1.4.26. візує і підписує документи, що належать до його компетенції;

1.4.27. бере участь у нарадах, зборах з питань закупівель;

1.4.28. веде облік договорів з контрагентами СТГ та кожного кварталу готує перелік укладених договорів;.

1.4.29. узагальнює інформацію стосовно укладених договорів у розрізі фондів бюджетів, кодів функціональної класифікації видатків, кодів економічної класифікації видатків, постачальників, сум, термінів дії;

1.4.30.здійснює моніторинг цін і тарифів на товари (роботи, послуги) першої необхідності;

1.4.31.  приймає участь у семінарах, конференціях та інших заходах, тощо;

1.4.32. розглядає листи та заяви від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності та проводить відповідне інформування;

1.4.33.  готує звіти з питань, визначених даною посадовою інструкцією;

1.4.34. подає начальнику відділу пропозиції до місячних планів роботи та звітує про їх виконання;

1.4.35.  виконує доручення керівника відділу, сільського голови, завдання Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, головного фінансового управління облдержадміністрації, сільської ради та її виконавчого комітету сільської ради у межах посадових обов’язків та компетенції відділу, готує доповідні, службові записки з питань, що стосуються його компетенції.

Сільський голова Ігор ЧЕКАЛЕНКО
гід дія
дія центрів 1 1
безбарєрність
Join Us Facebook
звернення гр
гаряча лінія

АРХІВ НОВИН